مشخصات فنی عایق رطوبتی نانو (واتر سیل)       

مایع سیلیکاتی نانو و شفاف که با نفوذ خود به بافت مصالح باعث ایجاد خاصیت آب بندی دائمی میکردد. از این محصول میتوان در کلیه سطوح سنگی،آجری،خشتی ، سیمانی و بتونی،گچی ،کاهگلی و..استفاده کرد.
نحوه آماده شدن محصول:
این ماده را به نسبت 18/1 با آب مخلوط نمایید(1 لیتر واترسیل با 18 لیتر آب)
ب- روش اجراي نمونه ها
1- مايع جذبي روي نمونه ها اعمال مي شود
2- طبق استاندارد 13579 EN جذب آب براي نمونه ها به صورت همزمان تعيين مي گردد.
3- نمونه ها در دماي 23 درجه و رطوبت 50 به مدت 48 ساعت نگهداري مي شوند
نمونه هاي اعمال شده :
بعد از 48 ساعت در دماي 2  23 درجه سانتي گراد و رطوبت 5  50 وزن اوليه اندازه گيري شده بعد از 24 ساعت(d1) و 48 ساعت (d2) دوباره وزن شدند.
درصد خشك شدن (D1) طبق فرمول زير حساب مي شود:
فرمول 5: [h و m2)/g ] In                (24.0.06)/(d1 –d2)= D1
ضريب خشك شدن(DRC) طبق فرمول زير حسا ب مي شود:-
فرمول 6: [%] In                              (D = DRC
D: ميانگين مقدار خشك شدن 3 نمونه اعمال شده .
D: ميانگين مقدار خشك شدن 3 نمونه اعمال نشده .
بعد از اتمام تست نمونه هاي اعمال شده و اعمال نشده در ظروف جداگانه در محلول سولفات پتاسيم اشباع قرار گرفتند .

جذب آب و مقاومت قليايي :
تست روي نمونه هايي كه از تست خشك شدن بيرون آمدند انجام شد كه در زمان تست حداقل 14 روز از عمر آن ها مي گذشت نمونه ها وزن شدند(i1) و در ظروف محتوي آب بدون كاني قرار گرفتند (رسانايي كمتر از 50 ميكرون) به صورتي كه آب بالاي نمونه ها حداقل 25 ميلي متر بود نمونه هاي اعمال نشده با ماده فوق بعد از 1 ساعت و نمونه هاي اعمال شده بعد از 24 ساعت از آب بيرون آورده شدند. سطح نمونه ها با پارچه جذب آب خشك شده و سپس نمونه ها وزن شدند(i2) .
جذب آب نمونه هاي اعمال نشده طبق فرمول زير محاسبه مي شود:
فرمول: 7)/(i2-i2)= I
نمونه هاي اعمال شده به مدت 21 روز در محلول استاندارد هيدرواكسيد پتاسيم-
 (5/6 g koh/lit) نگهداري مي شود سپس خشك شده و به وزن اوله خود 2 گرم برگشتند (i1) سپس ميزان جذب آب بعد از مقاومت قليايي اندازه گيري شد.
جدول : عمق نفوذ و مقادير مصرفي براي سيمان نوع(70/0)c
 
     جذب در حالت اشباع [M2/G]C    شماره نمونه      
5    4    3    2    1              
-    15    12    15    12    455    1      
-    17    21    20    15    505    2      
18    19    20    22    22    567    3    

عایق رطوبتی نانو.واترسیل.آبگریز کننده.نانو عایق سنگ.نانو عایق چوب.نانو عایق شیشه.

تصاویر محصول :
عایق واترسیل
عایق واترسیل
مبلغ (تومان) عنوان
0 عایق واترسیل

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :