نانو آنتی فریز anti freeze

ضدسرما و یخ زدگی گیاهان و درختان

 

ü      فراورده ای 100درصد ارگانیک و بیولوژیک برپایه باکتری های سرما دوست و اسیدآمینه

ü      تاخیرانداز کریستال یخ و پروتئین های ضدیخ

ü      مقاومت گیاهان را به سرما وگرما افزایش میدهد

ü      باعث تسریع فتوسنتز در فصول سرد میشود

ü      چتری محافظ در برابر اشعه آفتاب است

ü      افزایش دهنده غلظت شیره گیاه

ü      کاهش دهنده نقطه انجماد در گیاهان بین 5 تا 7 درجه سیلیسیوس

ü      باافزایش قند محلول در گیاه ،باعث تنظیم فشار اسمزی و عدم پارگی سلولها میشود

ü      دوستدار محیط زیست و قابل تجزیه در طبیعت است

مبلغ (تومان) عنوان
55000 نانو آنتی فریز

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :