نانو ضدشوری آب وخاک

Soil amendments nano

ü      اصلاح کننده phآب و ec خاک .

ü      کاهش شوری و سختی و قلیائیت آب و خاک میشود  .

ü      حجم آلودگی خاک را کاهش می دهد .

ü      مواد آلی خاک را نابود نمیکند .

ü      در جذب عناصر ماکرو و میکرو توسط ریشه ،تاثیر گذار است    .

ü      عامل افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی است .

مبلغ (تومان) عنوان
40000 نانو ضد شوری آب و خاک

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :